Brookfield 全球上市房地产 UCITS 基金
其他产品

亚游手机app下载还为非美国居民提供 UCITS 和加拿大封闭式基金,以及为机构客户提供独立管理的账户和机会主义策略。

其他产品

亚游手机app下载还为美国居民提供美国共同基金和美国封闭式基金,以及为机构客户提供独立管理的账户和机会主义策略。

Brookfield 全球上市房地产 UCITS 基金

选择:

主要内容区

概述

亚游集团官目标

Brookfield 全球上市房地产 UCITS 基金 主要亚游集团官于 REITs,通过资本和当前收入的增长来寻求总回报。

该基金主要亚游集团官于包括美国在内的世界各地在国内或外汇上市的公开交易的房地产亚游集团官信托 (REIT) 的股权证券。

关键统计数据*
 • 市场价

 • 年初至今表现

 • 股票代码

 • 30 天 SEC 收益率(补贴)

 • 开始日期

 • 基金资产总额

 • 分配率

 • 分配
  频率

 • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

 • CUSIP

关键统计数据
 • 市场价

 • 基金资产总额

 • 年初至今表现

 • 分配率

 • 分配
  频率

 • 30 天 SEC 收益率(补贴)

 • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

 • 股票代码

 • CUSIP

 • 开始日期

表现

(作为

)
等级/基准 等级/基准 QTD YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10年 成立

文件夹

分配

付款日期 记录日期 日期 共享类货币 每股金额
(以股份类别货币计)
06/18/2021  06/18/2021 06/17/2021 GBP 0.2000 英镑
03/19/2021  03/19/2021 03/18/2021 GBP 0.1797 英镑
12/22/2020  12/22/2020 12/21/2020 GBP £0.1666
09/22/2020  09/22/2020  09/21/2020 GBP 0.1548 英镑 
06/23/2020  06/23/2020 06/22/2020 GBP 0.1568 英镑
03/23/2020  03/23/2020 03/20/2020  GBP  0.1397 英镑
12/23/2019 12/21/2019 12/20/2019 GBP 0.1984 英镑
09/23/2019 09/21/2019 09/20/2019 GBP 0.2008 英镑
06/21/2019 06/21/2019 06/20/2019 GBP 0.1996 英镑
03/21/2019 03/21/2019 03/20/2019 GBP 0.1992 英镑
12/21/2018 12/21/2018 12/20/2018 GBP 0.1868 英镑
09/21/2018 09/21/2018 09/20/2018 GBP 0.1919 英镑
06/21/2018 06/21/2018 06/20/2018 GBP 0.2004 英镑
03/21/2018 03/21/2018 03/20/2018 GBP 0.1929 英镑
付款日期 记录日期 日期 共享类货币 每股金额
(以股份类别货币计)
06/18/2021  06/18/2021 06/17/2021 USD 0.2341 美元
03/19/2021  03/19/2021 03/18/2021 USD 0.2117 美元
12/22/2020  12/22/2020 12/21/2020 USD 0.1947 美元
09/22/2020  09/22/2020 09/21/2020 USD  0.1806 美元
06/23/2020  06/23/2020 06/22/2020 USD 0.1803 美元
03/23/2020  03/23/2020 03/20/2020 USD 0.1487 美元
12/23/2019 12/21/2019 12/20/2019 USD 0.2198 美元
09/23/2019 09/21/2019 09/20/2019 USD 0.2239 美元
06/21/2019 06/21/2019 06/20/2019 USD 0.2230 美元
03/21/2019 03/21/2019 03/20/2019 USD 0.2201 美元
12/21/2018 12/21/2018 12/20/2018 USD 0.2057 美元
09/21/2018 09/21/2018 09/20/2018 USD 0.2124 美元
06/21/2018 06/21/2018 06/20/2018 USD 0.2155 美元
03/21/2018 03/21/2018 03/20/2018 USD 0.2082 美元
12/21/2017 12/21/2017 12/20/2017 USD 0.2215 美元
09/21/2017 09/21/2017 09/20/2017 USD 0.2209 美元
06/21/2017 06/21/2017 06/20/2017 USD 0.2222 美元
03/22/2017 03/21/2017 03/21/2017 USD 0.2110 美元
12/22/2016 12/22/2016 12/21/2016 USD 0.2080 美元
09/22/2016 09/22/2016 09/22/2016 USD 0.2204 美元
06/21/2016 06/21/2016 06/20/2016 USD 0.2133 美元
03/22/2016 03/22/2016 03/21/2016 USD 0.2043 美元
12/22/2015 12/22/2015 12/21/2015 USD 0.2035 美元
09/22/2015 09/22/2015 09/21/2015 USD 0.2030 美元
06/22/2015 06/20/2015 06/19/2015 USD 0.2173 美元
12/31/2014 12/31/2014 12/30/2014 USD 2.6232 美元
12/31/2013 12/31/2013 12/30/2013 USD 0.9837 美元
付款日期 记录日期 日期 共享类货币 每股金额
(以股份类别货币计)
06/18/2021  06/18/2021 06/17/2021 USD 0.2118 美元
03/19/2021  03/19/2021 03/18/2021 USD 0.1919 美元
12/22/2020  12/22/2020 12/21/2020 USD 0.1769 美元
09/22/2020  09/22/2020 09/21/2020 USD 0.1645 美元
06/23/2020  06/23/2020 06/22/2020 USD 0.1645 美元
03/23/2020  03/23/2020 03/20/2020 USD 0.1360 美元
12/23/2019 12/21/2019 12/20/2019 USD 0.2014 美元
09/23/2019 09/21/2019 09/20/2019 USD 0.2056 美元
06/21/2019 06/21/2019 06/20/2019 USD 0.2052 美元

管理

杰森贝恩 董事总经理,亚游集团官组合经理
杰森贝恩
董事总经理,亚游集团官组合经理
杰森贝恩 拥有 23 年的行业经验,是大众证券集团房地产证券团队的亚游集团官组合经理。在此职位上,他负责监督并参与亚游集团官组合构建过程,包括执行买入/卖出决策,并自成立以来管理所有房地产策略。在 2001 年加入公司之前,Jason 是 Corrigo Incorporated 的业务发展总监和 RREEF 的分析师/交易员。 Jason 在乔治城大学获得了文学学士学位。
伯恩哈德·克里格,特许金融分析师 董事总经理,亚游集团官组合经理
伯恩哈德·克里格,特许金融分析师
董事总经理,亚游集团官组合经理
Bernhard Krieg 拥有 21 年的行业经验,是大众证券集团房地产证券团队的亚游集团官组合经理。在此职位上,他负责监督并参与亚游集团官组合构建过程,包括执行买入/卖出决策。在 2006 年加入公司之前,Bernhard 曾担任 Haven Funds 的高级副总裁和 Security Capital 的副总裁。他拥有特许金融分析师称号。 Bernhard 在德州农工大学获得工商管理硕士学位,在德国德累斯顿技术大学获得工商管理和土木工程学士学位。

文学

文件

公司治理

点击打开
招股书(英文版)
招股说明书的补充
招股说明书附录
Brookfield Investment Funds UCITS plc 申请表
KIID(A 类)- 英语
KIID(A 类)- 德语
KIID(A 类)- 荷兰语
KIID(A 类)- 法语
KIID(A 类)- 意大利语
KIID(A 类)- 瑞典语
KIID(A 类)- 西班牙语
KIID(B 类)- 英语
KIID(B 类)- 德语
KIID(B 类)- 荷兰语
KIID(B 类)- 法语
KIID(B 类)- 意大利语
KIID(B 类)- 瑞典语
KIID(B 类)- 西班牙语
KIID(E 级)- 英语
KIID(E 级)- 德语
KIID(E 类)- 荷兰语
KIID(E 类)- 法语
KIID(E 级)- 意大利语
KIID(E 类)- 瑞典语
KIID(E 级)- 西班牙语
KIID(F 级)- 英语
KIID(F 级)- 德语
KIID(F 级)- 荷兰语
KIID(F 级)- 法语
KIID(F 级)- 意大利语
KIID(F 级)- 瑞典语
KIID(F 级)- 西班牙语
KIID(I 类)- 英语
KIID(I 类)- 德语
KIID(I 类)- 荷兰语
KIID(I 类)- 法语
KIID(I 类)- 意大利语
KIID(I 类)- 瑞典语
KIID(I 类)- 西班牙语
KIID(V 级)- 英语
KIID(V 级)- 德语
KIID(V 级)- 荷兰语
KIID(V 级)- 法语
KIID(V 级)- 意大利语
KIID(V 级)- 瑞典语
KIID(V 级)- 西班牙语
KIID(W 级)– 英语
KIID(W 级)——德语
KIID(W 级)——荷兰语
KIID(W 级)——法语
KIID(W 级)——意大利语
KIID(W 级)– 瑞典语
KIID(W 级)– 西班牙语
KIID(Z 级)- 英语
KIID(Z 级)- 德语
KIID(Z 级)- 荷兰语
KIID(Z 级)- 法语
KIID(Z 级)- 意大利语
KIID(Z 级)- 瑞典语
KIID(Z 级)- 西班牙语
KIID(AA 级)- 英语
KIID(AA 级)- 德语
KIID(AA 级)- 荷兰语
KIID(AA 级)- 法语
KIID(AA 级)- 意大利语
KIID(AA 级)- 瑞典语
KIID(AA 级)- 西班牙语
组织章程大纲和章程
Brookfield Investment Funds (UCITS) plc - 薪酬政策
ESG 披露
香港亚游集团官者须知